Start and stop recording via telnet

Printable View